Create Umowa pożyczki

This template was prepared by: Filip Rak, Legito

Instrukcje

Umowa pożyczki

NINIEJSZA UMOWA POŻYCZKI (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " Pożyczkodawca ").
i.
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " Pożyczkobiorca ").
( Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca dalej określani/e również łącznie jako "Strony umowy" lub indywidualnie jako "Strona umowy").
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1. Przedmiot umowy
1.1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie by words a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę Pożyczkodawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wydanie przedmiotu pożyczki
2.1. Pożyczkodawca dokona wypłaty kwoty pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy w .
3. Cel pożyczki
3.1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki .
4. Odsetki
4.1. Od kwoty niniejszej pożyczki naliczane odsetki.
5. Spłata pożyczki
5.1.
Spłata pożyczki nastąpi
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pełnej, ryczałtowej kwoty pożyczki w terminie do na wskazany powyżej adres .
5.2. Pożyczkobiorca, w chwili zwrotu całej pożyczki, może żadąć od Pożyczkodawcy pokwitowania z podpisem, potwierdzającego zwrot pożyczki.
6. Prawo właściwe
6.1. Dla interpretacji niniejszej umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikłych lub bezpośrednio z nią związanych, właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami dotyczącej przedmiotu w niej określonego oraz uchyla wszelkie inne porozumienia dotyczące przedmiotu w niej określonego.
7.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej, z podpisami wszystkich stron niniejszej Umowy.
7.3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
7.4. Każda ze Stron ponosi koszty niniejszej Umowy w we własnym zakresie.
7.5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
7.6. Strony niniejszej Umowy deklarują, iż zapoznały się z jej treścią, godzą się na jej treść oraz deklarują, że Umowa ta została zawarta z własnej woli.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
System automatycznie powiadomi Cię o bliskich terminach w umowie

Pobierz ten dokument w formacie PDF i Word

This document costs 9.00 zł (11.07 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.