Stwórz umowę o pracę dostosowaną do Twoich potrzeb

This template was prepared by: Filip Rak, Legito

Instrukcje

Employment_PL

NINIEJSZA UMOWA O PRACĘ (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Charakter prawny pracodawcy:
Imię i nazwisko: .
REGON: .
Miejsce prowadzenia działalności: .
Telefon: .
E-mail: .
(dalej jako "Pracodawca").
a.
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
(dalej jako "Pracownik").
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1. Przedmiot umowy
1.1. Niniejszym Pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem pracy określonej w niniejszej Umowie, na zasadach w niej określonych, a Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania Pracownika za wynagrodzeniem.
2. Określenie czasu trwania Umowy
2.1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas od do .
3. Rodzaj świadczonej Pracy
3.1. Pracownik jest obowiązany wykonywać Pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą Pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub niniejszą Umową.
3.2. Zakres obowiązków Pracownika obejmuje w szczególności: (w niniejszej Umowie określany jako "Praca").
4. Miejsce wykonywania Pracy
4.1. Miejscem wykonywanej Pracy będzie .
5. Termin rozpoczęcia Pracy
5.1. Terminem rozpoczęcia Pracy przez Pracownika jest .
5.2. Stosunek pracy między Stronami niniejszej Umowy nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia Pracy przez Pracownika.
6. Okres próbny
6.1. Strony niniejszej Umowy na okres próbny trwający od do , rozpoczynający się z chwilą rozpoczęcia Pracy przez Pracownika.
6.2. W trakcie trwania okresu próbnego Strony mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę na zasadach określonych w art. 34 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2014.1502 j.t.
7. Czas pracy
7.1. Pracownik podejmuje się pracy w wymiarze godzin .
7.2. Pracodawca ustalić nierówny rozkład czasu pracy w poszczególnych tygodniach, pod warunkiem zrównoważenia wymiaru czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
7.3. Rozkład czasu pracy, ustalony zgodnie z przepisami prawa pracy oraz postanowieniami niniejszej Umowy, Pracodawca przekazuje Pracownikowi co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem Pracy przez Pracownika.
8. Wynagrodzenie Pracownika
8.1. W czasie trwania stosunku pracy Pracownik za wykonywaną Pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości by words Podana kwota jest kwotą .
8.2. Pracownik będzie również uprawniony do dodatku do wynagrodzenia w przypadku, gdy , w wysokości .
8.3. Wynagrodzenie płatne będzie dnia każdego następującego po miesiącu przepracowanym.
8.4. Zapłata wynagrodzenia Pracownikowi nastąpi na wskazany przez Pracownika numer konta bankowego.
9. Urlop wypoczynkowy
9.1. Pracownikowi w trakcie trwania stosunku pracy przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatego urlopu wypoczynkowego.
9.2. Wymiar urlopu wynosi dni.
9.3. Termin rozpoczęcia urlopu powinien być ustalony z Pracodawcą na co najmniej dni przed rozpoczęciem urlopu.
10. Wypowiedzenie Umowy
10.1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym za porozumieniem Stron.
10.2. Niniejsza umowa zostać wypowiedziana poprzez jednostronne oświadczenie złożone drugiej Stronie.
10.3. Okres wypowiedznia niniejszej Umowy podczas trwania okresu próbnego jest zgodny z art. 34 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2014.1502 i wynosi 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, a 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
11. Prawa autorskie
Prawa autorskie do utworów stworzonych przez Pracownika
Pracownik udziela Pracodawcy
11.1. Pracodawca nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez Pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nawiązanego na mocy niniejszej Umowy, na następujących polach eksploatacji:
11.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
11.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
11.1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
11.1.4. ;
dodaj kolejne pole eksploatacji
11.2. Pracodawca nabywa prawa autorskie, zgodnie z paragrafem poprzedzającym, z chwilą przyjęcia utworu.
11.3. Jeżeli Pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego na mocy niniejszej Umowy do rozpowszechnienia, Pracownik może wyznaczyć Pracodawcy na piśmie odpowiedni, rozsądny termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez Pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do Pracownika.
11.4. Z chwilą przyjęcia utworu, Pracodawca przedmiotu, na którym utwór utrwalono.
12. Zakaz konkurencji
12.1. W czasie trwania stosunku pracy, powstałego na podstawie niniejszej Umowy, Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec działalności Pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
12.2. Jeżeli Pracodawca poniósł szkodę wskutek naruszenia przez Pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w niniejszej Umowie, może dochodzić od Pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2014.1502.
13. Inne zatrudnienie Pracownika
13.1. Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania innego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie prawnej, w czasie trwania stosunku pracy powstałego na podstawie niniejszej Umowy.
14. Klauzula poufności
14.1. Pracownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie czynić użytku z żadnych nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych przedsiębiorstwa Pracodawcy lub innych informacji mających wartość gospodarczą, stanowiących w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa Pracodawcy, o których Pracownik dowiedział się w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, a zwłaszcza Pracownik zobowiązuje się do nieujawniania, nie przekazywania oraz nieczynienia użytku z:
14.1.1. informacji zawartych w niniejszej Umowie;
14.1.2. baz danych klientów Pracodawcy, ani kontaktów do nich;
14.1.3. żadnych innych informacji dotyczących klientów Pracodawcy;
14.1.4. polityki cenowej Pracodawcy;
14.1.5. strategii marketingowej Pracodawcy;
14.1.6. informacji o umowach zawieranych przez Pracodawcę;
14.1.7. sposobu organizacji przedsiębiorstwa Pracodawcy;
14.1.8. decyzji lub celów komercyjnych Pracodawcy;
14.1.9. dokumentów związanych z obsługą klientów Pracodawcy oraz związanych z kontaktami handlowymi Pracodawcy;
(dalej zwanych jako "Informacje Poufne").
14.2. Pracownik jest zwolniony z obowiązku określonego w paragrafie 16.1 niniejszej Umowy, jedynie w przypadku gdy:
14.2.1. otrzyma od Pracodawcy piseme zezwolenie na ujawnienie bądź użycie Informacji Poufnych;
14.2.2. obowiązek ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych wynika z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego;
14.2.3. ujawnienie lub uczynienie użytku z Informacji Poufnych jest niezbędne w celu wykonania niniejszej Umowy;
14.2.4. zwolnienie takie wynika z odrębnych porozumień lub umów zawieranych między Pracownikiem i Pracodawcą.
14.3. Pracownik godzi się i ma świadomość tego, że Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., Dz.U.2003.153.1503 j.t.
15. Prawo właściwe
15.1. Dla interpretacji niniejszej Umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikłych lub bezpośrednio z nią związanych, właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Postanowienia końcowe
16.1. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami dotyczącej przedmiotu w niej określonego oraz uchyla wszelkie inne porozumienia dotyczące przedmiotu w niej określonego.
16.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej, z podpisami wszystkich stron niniejszej Umowy.
16.3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
16.4. Każda ze Stron ponosi koszty niniejszej Umowy w we własnym zakresie.
16.5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
16.6. Strony niniejszej Umowy deklarują, iż zapoznały się z jej treścią, godzą się na jej treść oraz deklarują, że Umowa ta została zawarta z własnej woli.
16.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2014.1502.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
W , dnia .
_____________________________________.
_____ .
W , dnia .
_____________________________________.
.
W , dnia .
_____________________________________.
.
W , dnia .
_____________________________________.
.
W , dnia .
_____________________________________.
.
W , dnia .
_____________________________________.
.
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
System automatycznie powiadomi Cię o bliskich terminach w umowie

Pobierz ten dokument w formacie PDF i Word

This document costs 5.00 zł (6.15 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.