Stwórz umowę o dzieło dostosowaną do Twoich potrzeb

This template was prepared by: Filip Rak, Legito

Instrukcje

work_PL

NINIEJSZA UMOWA O DZIEŁO (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej jako " Zamawiający ").
i.
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej jako " Wykonawca ").
( Zamawiający i Wykonawca dalej określani również łącznie jako "Strony umowy" lub indywidualnie jako "Strona umowy").
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1. Definicje
1.1. W niniejszej Umowie termin "Dzieło" oznacza .
1.2. Szczegółowa charakterystyka Dzieła stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Przedmiot umowy
2.1. Niniejszym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła i oddania go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się Dzieło przyjąć i zapłacić za nie Wykonawcy wynagrodzenie.
3. Wykonanie Dzieła
3.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła wedle swych najlepszych umiejętności.
3.2. W przypadku, gdy opis Dzieła nie zawiera istotnych informacji co do sposobu wykonania Dzieła, Wykonawca .
3.3. W przypadku opisanym w paragrafie poprzedzającym, Zamawiający obowiązany jest do przedstawienia Wykonawcy odpowiednich wskazówek bez zbędnej zwłoki.
3.4. Jeżeli do wykonania Dzieła lub jego części potrzebne jest współdziałanie Zamawiającego, a współdziałania tego brak, Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemy odpowiedni, rozsądny termin na podjęcie współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu może od Umowy odstąpić.
3.5. .
3.6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Dzieło w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową lub wskazówkami Zamawiającego, jeśli jest nimi związany, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni, rozsądny termin do zmiany sposobu wykonania Dzieła. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiajacy może od Umowy odstąpić.
3.7. Wykonawca uprawniony do powierzenia wykonania Dzieła osobom trzecim.
3.8. W razie nieukończenia Dzieła w terminie, Wykonawca do Wynagrodzenia w części odpowiadającej stopniowi ukończenia Dzieła.
3.9. W razie opóźnienia przez Zamawiającego z zapłatą Wynagrodzenia Wykonawcy lub naruszenia innych zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy, Wykonawca wstrzymać wykonanie Dzieła aż do należytego wywiązania się z obowiązków przez Zamawiającego.
4. Materiały i narzędzia
4.1. Materiały potrzebne do wykonania Dzieła dostarczone będą przez .
4.2. Narzędzia i inne środki techniczne potrzebne do wykonania Dzieła zostaną dostarczone przez .
4.3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia materiałów i narzędzi ponosi od chwili i przez okres wejścia w ich posiadanie lub korzystania z nich.
4.4. Wykonawca uprawniony do otrzymania zaliczki od Zamawiającego w adekwatnej wysokości na zakup materiałów potrzebnych do wykonania Dzieła.
5. Wynagrodzenie
5.1. Zamawiający ninijeszym zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości by words (zwanego w niniejszej Umowie jako "Wynagrodzenie").
6. Warunki zapłaty Wynagrodzenia
6.1.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pełnego Wynagrodzenia .
6.2. Niniejsza umowa wraz z podpisami stanowi pokwitowanie zapłaty pełneego Wynagrodzenia.
7. Oddanie Dzieła
7.1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania ukończonego Dzieła w terminie .
7.2. Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania dzieła o dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy jeszcze przed upływem terminu na oddanie Dzieła.
7.3. Sposób oddania Dzieła
7.4. Z chwilą oddania Dzieła Zamawiającemu, Strony sporządzą oraz podpiszą protokół oddania Dzieła, potwierdzający oddanie Dzieła.
8. Wady fizyczne Dzieła
8.1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne Dzieła istniejące w chwili oddania Dzieła.
8.2. Zamawiający dokona dokładnego zbadania Dzieła i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o ewentualnych wadach fizycznych Dzieła.
8.3. Wady fizyczne Dzieła ujawnione w trakcie zbadania Dzieła przez Zamawiającego powinny znaleźć się w protokole oddania Dzieła.
8.4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad Dzieła w terminie od powiadomienia o wadach przez Zamawiającego.
8.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w przepisanym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usnięcia wad osobiście lub za pomocą osoby trzeciej, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca niniejszym przyjmuje tę odpowiedzialność oraz zobowiązuje się ponieść ten koszt.
9. Gwarancja
9.1. Wykonawca Zamawiającemu gwarancji na okres miesięcy.
9.2. Jeśli w okresie gwarancji Dzieło ujawni wady fizyczne lub okaże się nie mieć właściwości określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca obowiązany jest do:
9.2.1. usunięcia wady fizycznej Dzieła;
9.2.2. dostarczenia Zamawiającemu takiego samego dzieła wolnego od wad;
9.2.3. zwrócenia Zamawiającemu Wynagrodzenia.
9.3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wyżej wymieniony obowiązek w terminie dni od zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego.
9.4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na
10. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu
10.1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za szkody wyrządzone Zamawiającemu, wynikłe z wadliwego wykonania Dzieła lub niedochowania postanowień niniejszej Umowy.
11. Przejście prawa własności do Dzieła
11.1. Przejście prawa własności do Dzieła nastąpi z chwilą .
12.
13. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Dzieła
13.1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Dzieła przechodzi na Zamawiającego z chwilą .
14. Prawa autorskie do Dzieła
Niniejsza Umowa obejmuje
Niniejsza Umowa obejmuje
14.1. Wykonawca niniejszym przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do Dzieła na następujących polach eksploatacji:
14.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
14.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
14.1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
dodaj kolejne pole eksploatacji
14.2. Wykonawca zapewnia, iż przysługują mu prawa autorskie do Dzieła w zakresie, w jakim przenosi je na Zamawiającego.
15. Prawo odstąpienia
15.1. Poza wypadkami w niniejszej Umowie przewidzianymi, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
15.1.1. w razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu oddania Dzieła o więcej niż dni; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie od kiedy odstąpienie stało się z tego powodu możliwe;
15.1.2. gdyby oświadczenie, o którym mowa w paragrafie 14.2 niniejszej Umowy okazało się nieprawdziwe; w takim przypadku prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu dni od chwili, w której dowiedział się o nieprawdziwości oświadczenia zawartego w paragrafie 14.2;
15.1.3. w każdej chwili, dopóki Dzieło nie zostało ukończone, jeżeli jednocześnie z odstąpieniem zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie; w takim wypadku Zamawiający może odliczyć to, co Wykonawca oszczędził z powodu nieukończenia Dzieła.
15.2. Poza wypadkami w Umowie przewidzianymi, Wykonawca może od umowy odstąpić, jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą Wynagrodzenia dłużej niż dni. W takim przypadku Wykonawca może odstąpić od Umowy w ciągu dni od chwili, w której odstąpienie stało się z tej przyczyny możliwe.
15.3. W razie wykonania prawa odstąpienia przez Stronę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Umowę uważa się za niezawartą a to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.
15.4. Prawo odstąpienia wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie .
16. Klauzula poufności
16.1. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie czynić użytku z żadnych nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych informacji mających wartość gospodarczą, stanowiących w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, o których Wykonawca dowiedział się w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, a zwłaszcza Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, nieprzekazywania oraz nieczynienia użytku z:
16.1.1. informacji zawartych w niniejszej Umowie;
16.1.2. baz danych klientów Zamawiajacego, ani kontaktów do nich;
16.1.3. polityki cenowej Zamawiającego;
16.1.4. strategii marketingowej Zamawiającego;
16.1.5. informacji o umowach zawieranych przez Zamawiającego;
16.1.6. sposobu organizacji przedsiębiorstwa Zamawiającego;
16.1.7. decyzji lub celów komercyjnych Zamawiającego;
(dalej zwanych jako "Informacje Poufne").
16.2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku określonego w paragrafie 16.1 niniejszej Umowy, jedynie w przypadku gdy:
16.2.1. otrzyma od Zamawiającego piseme zezwolenie na ujawnienie bądź użycie Informacji Poufnych;
16.2.2. obowiązek ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych wynika z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego;
16.2.3. ujawnienie lub uczynienie użytku z Informacji Poufnych jest niezbędne w celu wykonania niniejszej Umowy;
16.2.4. zwolnienie takie wynika z odrębnych porozumień lub umów zawieranych między Wykonawcą a Zamawiającym.
16.3. Zamawiający niniejszym zezwala, aby Wykonawca ujawnił Zamawiającego jako swego klienta.
16.4. Wykonawca godzi się i przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., Dz.U.2003.153.1503 j.t.
17. Kara umowna
17.1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z oddaniem Dzieła Zamawiającemu zgodnie z Artykułem 7 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do obniżenia Wynagrodzenia o kwotę % Wynagrodznia za każdy dzień opóźnienia, aż do chwili oddania Dzieła.
18. Odsetki za opóźnienie
18.1. W przypadku opóźnienia z zapłatą Wynagrodzenia, Zamawiający obowiązany jest do uiszczenia odsetek za opóźnienie w wysokości % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia z zapłatą Wynagrodzenia, aż do chwili zapłaty pełnego Wynagrodzenia.
19. Prawo właściwe
19.1. Dla interpretacji niniejszej umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikłych lub bezpośrednio z nią związanych, właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Postanowienia końcowe
20.1. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami dotyczącej przedmiotu w niej określonego oraz uchyla wszelkie inne porozumienia dotyczące przedmiotu w niej określonego.
20.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej, z podpisami wszystkich stron niniejszej Umowy.
20.3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
20.4. Każda ze Stron ponosi koszty niniejszej Umowy w we własnym zakresie.
20.5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
20.6. Strony niniejszej Umowy deklarują, iż zapoznały się z jej treścią, godzą się na jej treść oraz deklarują, że Umowa ta została zawarta z własnej woli.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
System automatycznie powiadomi Cię o bliskich terminach w umowie

Pobierz ten dokument w formacie PDF i Word

This document costs 14.00 zł (17.22 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.