Stwórz umowę najmu dostosowaną do Twoich potrzeb

Instrukcje

Lease_PL

NINIEJSZA UMOWA NAJMU (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej jako " Wynajmujący ").
i.
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej jako " Najemca ").
( Wynajmujący i Najemca dalej określani również łącznie jako "Strony umowy" lub indywidualnie jako "Strona umowy").
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1. Definicje
Przedmiotem niniejszej Umowy jest najem
Przedmiotem niniejszej Umowy jest najem
1.1. W niniejszej Umowie "Rzecz" oznacza o numerze , przy ulicy w , o powierzchni m2, na piętrze , dla którego została założona księga wieczysta o numerze .
2. Oświadczenia
2.1. Niniejszym Wynajmujący oświadcza, iż jest właścielem Rzeczy i przysługuje mu prawo do jej wynajęcia Najemcy.
2.2. Niniejszym Wynajmujący oświadcza, iż Rzecz wolna jest od wszelkich roszczeń lub innych praw osób trzecich, które mogłyby stanąć na przeszkodzie wykonaniu niniejszej Umowy.
2.3. Niniejszym Najemca oświadcza, iż zbadał Rzecz przed zawarciem niniejszejm Umowy i jest świadom stanu, w jakim Rzecz się znajduje.
2.4. Niniejszym Wynajmujący oświadcza, iż Rzecz
3. Przedmiot Umowy
Rzecz zostaje przekazana Najemcy do
3.1. Przez niniejszą Umowę Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy Rzecz do czasowego używania, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu Czynsz.
4. Cel najmu
4.1. Rzecz zostaje oddana Najemcy w najem w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
5. Czas trwania najmu
5.1. Wynajmujący oddaje Najemcy Rzecz do używania na czas od do .
5.2. Przekazania Najemcy Rzeczy do używania nastąpi .
6. Świadczenia związane z użytkowaniem Rzeczy
6.1. Wynajmujący zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku.
6.2. Najemca obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
6.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną, umożliwiające właściwe korzystanie z Rzeczy, zapewni a Najemca zobowiązuje się do płatności za zaopatrzenie w energię elektryczną w wysokości by words płatnych każdego miesiąca .
6.4. Zaopatrzenie w wodę oraz odpływ kanalizacji, umożliwiające właściwe korzystanie z Rzeczy, zapewni a Najemca zobowiązuje się do płatności za to zaopatrzenie w wysokości by words płatnych każdego miesiąca .
6.5. Zaopatrzenie w energię cieplną, umożliwiające właściwe korzystanie z Rzeczy, zapewni a Najemca zobowiązuje się do płatności za to zaopatrzenie w wysokości by words płatnych każdego miesiąca .
6.6. Dostęp do radia, internetu i telewizji zapewni a Najemca zobowiązuje się do płatności za to zaopatrzenie w wysokości by words płatnych każdego miesiąca .
7. Czynsz
7.1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości by words za każdy .
7.2. W okresie trwania niniejszej Umowy podana wysokość czynszu może zostać podniesiona przez Wynajmującego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (klauzula waloryzacyjna).
8. Warunku zapłaty Czynszu
8.1. Najemca zobowiązuje się płacić Czynsz nie później niż dnia każdego , za który Czynsz się należy.
8.2. Wszelkie płatności za świadczenia związane z użytkowaniem Rzeczy płatne będą wraz z terminem zapłaty Czynszu.
8.3. Wszelkie zobowiązania finansowe Najemcy wobec Wynajmującego Najemca będzie uiszczał na wyżej wskazany adres .
8.4. Każdocześnie przy spełnieniu pojedynczego świadczenia pieniężnego przez Najemcę na rzecz Wynajmującego, Strony sporządzą protokół odbioru, potwierdzający spełnienie świadczenia.
9. Kaucja
9.1. Zawarcie niniejszej umowy uzależnione jest od wypłaty Wynajmującemu kaucji na zabezpieczenie zapłaty Czynszu oraz pokrycie ewentualnych szkód na Rzeczy.
9.2. Wysokość kaucji wynosi by words.
9.3. Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić kaucję Najemcy nie później, niż z chwilą rozwiązania stosunku najmu, nawiązanego na podstawie niniejszej Umowy. Wynajmujący może potrącić z kaucji należności pieniężne przysługujące Wynajmującemu od Najemcy, nieuiszczone w chwili zakończenia stosunku najmu.
10. Wydanie Rzeczy Najemcy
10.1. Wynajmujący powinien wydać Najemcy Rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku.
10.2. Wydanie Rzeczy Najemcy nastąpi nie później niż .
10.3. Wraz z wydaniem Rzeczy Najemcy, Wynajmujący przekaże Najemcy pary kluczy do Rzeczy.
10.4. Przy wydaniu Rzeczy Najemcy, Strony podpiszą protokół odbioru, potwierdzający wydanie Rzeczy.
11. Podnajem
11.1. Najemca oddać Rzecz do bezpłatnego używania lub w podnajem osobie trzeciej.
11.2. Najemca jest odpowiedzialny względem Wynajmującego za to, że Rzecz będzie używana przez osoby trzecie zgodnie z obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy jak również za to, aby osoby trzecie zwróciły Rzecz Wynajmującemu w stanie niepogorszonym, w terminie określonym w niniejszej Umowie.
12. Zwrot Rzeczy Wynajmującemu
12.1. Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Rzecz Wynajmującemu w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
12.2. Jeżeli Najemca oddał osobie trzeciej Rzecz do bezpłatnego używania lub w podnajem, jest odpowiedzialny wobec Wynajmującego, że osoba ta zwróci Rzecz Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
12.3. Najemca obowiązany jest, wraz ze zwrotem Rzeczy, zwrócić Wynajmującemu także otrzymane pary kluczy.
12.4. Strony, przy Zwrocie Rzeczy Wynajmującemu, sporządzą i podpiszą protokół odbioru, potwierdzający zwrot Rzeczy Wynajmującemu.
13. Wypowiedzenie Umowy
13.1. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez obie Strony
13.2. Wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą Czynszu co najmniej o pełne okresy płatności.
13.3. Jeżeli Najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z niniejszą Umową lub z przeznaczeniem Rzeczy i mimo upomnienia przez Wynajmującego nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy Rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
13.4. Okres wypowiedzenia wynosi naprzód, liczone od chwili doręczenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.
13.5. Najem Rzeczy ustaje z upływem okresu wypowiedzenia.
14. Prawo właściwe
14.1. Dla interpretacji niniejszej umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikłych lub bezpośrednio z nią związanych, właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Postanowienia końcowe
15.1. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami dotyczącej przedmiotu w niej określonego oraz uchyla wszelkie inne porozumienia dotyczące przedmiotu w niej określonego.
15.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej, z podpisami wszystkich stron niniejszej Umowy.
15.3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
15.4. Każda ze Stron ponosi koszty niniejszej Umowy w we własnym zakresie.
15.5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
15.6. Strony niniejszej Umowy deklarują, iż zapoznały się z jej treścią, godzą się na jej treść oraz deklarują, że Umowa ta została zawarta z własnej woli.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
System automatycznie powiadomi Cię o bliskich terminach w umowie

Pobierz ten dokument w formacie PDF i Word

This document costs 5.00 zł (6.15 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.