Stwórz umowę sprzedaży dostosowaną do Twoich potrzeb

This template was prepared by: Filip Rak, Legito

Instrukcje

Purchase agreement

NINIEJSZA UMOWA SPRZEDAŻY (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej jako " Sprzedawca ").
i.
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej jako " Kupujący ").
( Sprzedawca i Kupujący dalej określani również łącznie jako "Strony umowy" lub indywidualnie jako "Strona umowy").
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1. Definicje
Chciał(a)bym sprzedać
Chciał(a)bym sprzedać
1.1. Dla celów niniejszej umowy "Rzecz" oznaczać będzie samochód marki , model: , wyprodukowany w roku , w kolorze , o numerze tablicy rejestracyjnej , o numerze VIN , o numerze silnika .
2. Oświadczenia Stron
2.1. Sprzedawca niniejszym oświadcza, iż Rzecz jest .
2.2. Sprzedawca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem Rzeczy.
2.3. Sprzedawca oświadcza, iż Rzecz nie jest obciążona żadnym prawem lub prawami osoby trzeciej lub osób trzecich, oraz że ograniczenia z korzystania bądź rozporządzania Rzeczą nie wynikają z decyzji żadnego organu.
2.4. Kupujący oświadcza, iż dokonał wnikliwego przeglądu stanu technicznego Rzeczy oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jakości Rzeczy, ani jej wyglądu.
2.5. Sprzedawca oświadcza, iż Rzecz nie posiada żadnych wad, fizycznych lub prawnych, które nie zostałyby poddane uwadze Kupującego.
3. Przedmiot Umowy
3.1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Rzeczy i wydać mu Rzecz, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę i Rzecz odebrać.
4. Wydanie Rzeczy
4.1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu Rzecz .
4.2. Niniejsza umowa z podpisami Stron stanowi zarazem protokół wydania Rzeczy.
5. Zachowanie prawa własności
5.1. Sprzedawca zachowa własność Rzeczy do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej ceny.
6. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Rzeczy
6.1. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą .
7. Prawo odstąpienia
7.1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy oświadczenia drugiej Strony, określone w Artykule 2 niniejszej Umowy, okażą się nieprawdziwe.
7.2. Odstąpienie nastąpi poprzez oświadczenie o odstąpieniu złożone drugiej Stronie.
7.3. W razie wykonania prawa odstąpienia zgodnie z paragrafami poprzedzającymi, Umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8. Wady fizyczne Rzeczy
8.1. Kupujący zbada wnikliwie stan Rzeczy Kupujący zgłosi Sprzedawcy wszelkie wady Rzeczy natychmiast po zbadaniu Rzeczy. Jeśli Kupujący nie zgłosi żadnych wad Rzeczy natychmiast po jej zbadaniu, uważa się, że Rzecz nie ma oczywistych wad.
8.2. Zgłoszenie wad Sprzedawcy uważa się za wzmiankę o wadach w protokole wydania Rzeczy.
8.3. Jeśli wada nie stanowi istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Sprzedawca obowiązany jest do usunięcia wady w terminie od chwili wydania Rzeczy.
8.4. Jeśli Sprzedawca nie usunie wady, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, w przepisanym terminie, Kupujący będzie uprawniony do usunięcia wady osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy, a Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się ten koszt pokryć.
8.5. Jeśli wada stanowi istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, Kupujący uprawniony będzie do żądania wydania innej Rzeczy tego samego rodzaju nieposiadającej wad lub żądania naprawienia wady na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy, lub odpowiedniego obniżenia ceny, lub odstąpienia od niniejszej Umowy. Jeśli Kupujący, po zgłoszeniu wady Sprzedawcy, nie powiadomi go w terminie dni od zgłoszenia wady z którego uprawnienia skorzysta, wadę traktuje się jako stanowiącą tylko nieistotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
9. Gwarancja
9.1. Sprzedawca Kupującemu gwarancji na okres miesięcy.
9.2. Jeśli w okresie gwarancji Rzecz ujawni wady fizyczne lub okaże się nie mieć właściwości określonych w niniejszej Umowie, Sprzedawca obowiązany jest do:
9.2.1. usunięcia wady fizycznej Rzeczy;
9.2.2. dostarczenia Kupującemu takiej samej rzeczy wolnej od wad;
9.2.3. zwrócenia Kupującemu Ceny.
9.3. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować wyżej wymieniony obowiązek w terminie dni od zgłoszenia wady Sprzedawcy przez Kupującego.
9.4. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na
10. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Sprzedawca odpowiada za szkody wyrządzone Kupującemu
10.1. Sprzedawca jest w pełni odpowiedzialny za szkody wyrządzone Kupującemu, wynikłe z niedochowania postanowień niniejszej Umowy.
11. Cena
11.1. Kupujący ninijeszym zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy ceny w wysokości by words (zwanej w niniejszej Umowie jako "Cena").
12. Warunki zapłaty Ceny
12.1.
Zapłata Ceny nastąpi
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty pełnej Ceny .
12.2. Niniejsza umowa wraz z podpisami stanowi pokwitowanie zapłaty pełnej Ceny.
13. Kara umowna
13.1. W przypadku, gdy Sprzedawca opóźnia się z wydaniem Rzeczy Kupującemu zgodnie z Artykułem 4 niniejszej Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do obniżenia Ceny o kwotę % Ceny za każdy dzień opóźnienia, aż do chwili wydania Rzeczy.
14. Odsetki za opóźnienie
14.1. W przypadku opóźnienia z zapłatą Ceny, Kupujący obowiązany jest do uiszczenia odsetek za opóźnienie w wysokości % Ceny za każdy dzień opóźnienia z zapłatą Ceny, aż do chwili zapłaty pełnej Ceny.
15. Prawo właściwe
15.1. Dla interpretacji niniejszej umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikłych lub bezpośrednio z nią związanych, właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Postanowienia końcowe
16.1. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami dotyczącej przedmiotu w niej określonego oraz uchyla wszelkie inne porozumienia dotyczące przedmiotu w niej określonego.
16.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej, z podpisami wszystkich stron niniejszej Umowy.
16.3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
16.4. Każda ze Stron ponosi koszty niniejszej Umowy w we własnym zakresie.
16.5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
16.6. Strony niniejszej Umowy deklarują, iż zapoznały się z jej treścią, godzą się na jej treść oraz deklarują, że Umowa ta została zawarta z własnej woli.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
System automatycznie powiadomi Cię o bliskich terminach w umowie

Pobierz ten dokument w formacie PDF i Word

This document costs 2.00 zł (2.46 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.