Create a Customized Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Použite pokiaľ potrebujete previesť podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcie akciovej spoločnosti.
  • Pokiaľ chcete investora, ktorý však nechce byť zapísaný v obchodnom registri, môže sa Vám hodiť Zmluva o tichom spoločenstve. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o prevode obchodného podielu

Add Comment
Cancel
TÁTO ZMLUVA O PREVODE PODIELU V SPOLOČNOSTI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Prevodca“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Add Comment
Cancel
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
Touto zmluvou sa prevádza
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
.
Add Comment
Cancel
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti
%, ktorému zodpovedá vklad vo výške
+ slovami
, druh podielu:
.
Add Comment
Cancel
Predmet zmluvy
Add Comment
Cancel
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa
Podiel a Nadobúdateľ tento Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
Add Comment
Cancel
Kúpna cena
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Kúpna cena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
.
Add Comment
Cancel
Kúpna cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
Add Comment
Cancel
Odkladacie podmienky
Add Comment
Cancel
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia
nižšie uvedených podmienok:
Add Comment
Cancel
má povinnosť
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. 5.1 tejto Zmluvy najneskôr do
, zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Add Comment
Cancel
Pristúpenie k zakladateľským dokumentom Spoločnosti
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ týmto pristupuje k zakladateľským dokumentom Spoločnosti.
Add Comment
Cancel
Dôvernosť
Add Comment
Cancel
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Add Comment
Cancel
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy.
Add Comment
Cancel
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Add Comment
Cancel
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Prehlásenia a záruky Prevodcu
Add Comment
Cancel
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
Add Comment
Cancel
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
Add Comment
Cancel
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
Add Comment
Cancel
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
Add Comment
Cancel
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
Add Comment
Cancel
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
Add Comment
Cancel
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
Add Comment
Cancel
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
Add Comment
Cancel
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
Add Comment
Cancel
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
Add Comment
Cancel
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
Add Comment
Cancel
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť
majetkovú účasť v iných spoločnostiach alebo družstvách.
Add Comment
Cancel
Spoločnosť má majetkovú účasť v
, IČO:
, so sídlom:
.
Add Comment
Cancel
Spoločnosť
uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve.
Add Comment
Cancel
Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve s
.
Add Comment
Cancel
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
Add Comment
Cancel
Prevodca má nárok voči spoločnosti pozostávajúci z
.
Add Comment
Cancel
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
Add Comment
Cancel
Prehlásenie nadobúdateľa
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 7 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od Zmluvy
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že každý z nich je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia Zmluvy podstatným spôsobom.
Add Comment
Cancel
Za podstatné porušenie Zmluvy Prevodcom sa na účely odstúpenia považuje:
Add Comment
Cancel
.
Add Comment
Cancel
Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa na účely odstúpenia považuje:
Add Comment
Cancel
nezaplatenie Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
.
Add Comment
Cancel
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ môže od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa dozvie o dôvode zakladajúcom právo na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy neuplatnené v určenej lehote zaniká.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacim zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy. .
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis zmien údajov do obchodného registra príslušného registrového súdu podá
najneskôr v lehote do
odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
Add Comment
Cancel
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné prijať náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami, alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
Add Comment
Cancel
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpisy Zmluvných strán sú úradne overené.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú vôľu, a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Add Comment
Cancel
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel

PÍSOMNÝ PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____
Add Comment
Cancel
Meno: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Prevodca“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Meno: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Add Comment
Cancel
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Prevodca záväzne prehlasuje, že Nadobúdateľovi odovzdal a Nadobúdateľ záväzne prehlasuje, že od Prevodcu prevzal kompletné účtovníctvo obchodnej spoločnosti _____ so sídlom: _____, IČO: _____.
Add Comment
Cancel
Tento písomný protokol o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____ sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Prevodca a jedno vyhotovenie obdrží Nadobúdateľ.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.49 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.