Create a Customized Vyhlásenie o autorstve na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Autor Programu:
Add Comment
Cancel
Meno:
, trvale bytom:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom
, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú:
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Autor vyhlasuje:
Add Comment
Cancel
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Add Comment
Cancel
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je
.
Add Comment
Cancel
Potvrdzujem, že
, dátum narodenia
, bytom
je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Add Comment
Cancel
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Add Comment
Cancel
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
______________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.49 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.