Create Umowa pożyczki

This template was prepared by: Filip Rak, Legito

Instructions

Umowa pożyczki

NINIEJSZA UMOWA POŻYCZKI (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " Pożyczkodawca ").
i.
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko: .
Data urodzenia: .
PESEL: .
Miejsce zamieszkania: .
Telefon: .
E-mail: .
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " Pożyczkobiorca ").
( Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca dalej określani/e również łącznie jako "Strony umowy" lub indywidualnie jako "Strona umowy").
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1. Przedmiot umowy
1.1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie by words a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę Pożyczkodawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wydanie przedmiotu pożyczki
2.1. Pożyczkodawca dokona wypłaty kwoty pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy w .
3. Cel pożyczki
3.1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki .
4. Odsetki
4.1. Od kwoty niniejszej pożyczki naliczane odsetki.
5. Spłata pożyczki
5.1.
Spłata pożyczki nastąpi
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pełnej, ryczałtowej kwoty pożyczki w terminie do na wskazany powyżej adres .
5.2. Pożyczkobiorca, w chwili zwrotu całej pożyczki, może żadąć od Pożyczkodawcy pokwitowania z podpisem, potwierdzającego zwrot pożyczki.
6. Prawo właściwe
6.1. Dla interpretacji niniejszej umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikłych lub bezpośrednio z nią związanych, właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami dotyczącej przedmiotu w niej określonego oraz uchyla wszelkie inne porozumienia dotyczące przedmiotu w niej określonego.
7.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej, z podpisami wszystkich stron niniejszej Umowy.
7.3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
7.4. Każda ze Stron ponosi koszty niniejszej Umowy w we własnym zakresie.
7.5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
7.6. Strony niniejszej Umowy deklarują, iż zapoznały się z jej treścią, godzą się na jej treść oraz deklarują, że Umowa ta została zawarta z własnej woli.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
W , dnia .
_____________________________________.
_____.
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 9.00 zł (11.07 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.