Create a Customized Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
  • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
  • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
  • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
Add Comment
Cancel
, dátum narodenia
, trvale bytom
Add Comment
Cancel
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:
, dátum narodenia
, trvalý pobyt
(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Add Comment
Cancel
prevádzkovateľom;
Add Comment
Cancel
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Add Comment
Cancel
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
Add Comment
Cancel
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Add Comment
Cancel
marketingové účely;
Add Comment
Cancel
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Add Comment
Cancel
zaradenie osobných údajov do databázy;
Add Comment
Cancel
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Add Comment
Cancel
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Add Comment
Cancel
v písomnej podobe;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
.
Add Comment
Cancel
_____________________________
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.49 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.