Create a Customized Smlouvu o společnosti

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud si nepřejete zakládat právnickou osobu se samostatnou právní osobností. 
  • Podstatou je dohoda několika osob o společném sdružení ke společné činnosti nebo ke sdružení majetku. 
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o společnosti

TATO SMLOUVA O SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Účel společnosti
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zavazují sdružit jako společníci za společným účelem činnosti a věci dále uvedené v této Smlouvě. Tím vzniká společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku. Společnost nemá právní osobnost. Ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.
Add Comment
Cancel
Činností společnosti je
.
Add Comment
Cancel
K dosažení účelu, který je uveden v tomto článku Smlouvy, se Smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.
Add Comment
Cancel
Název společnosti
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se dohodly, že při výkonu společné činnosti podle této Smlouvy budou používat název „
.
Add Comment
Cancel
Způsob výkonu společné činnosti
Add Comment
Cancel
Zavazuje-li se společník k činnosti pro společnost, použijí se přiměřeně ustanovení o díle nebo o příkazu.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se dohodly, že _____ se bude zabývat činností (bude vykonávat)
.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se mohou v průběhu společné činnosti dohodnout na způsobu jejího výkonu jiným způsobem.
Add Comment
Cancel
Účet společnosti
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zavazují schraňovat finanční prostředky na jediném bankovním účtu (dále jen „bankovní účet“). Prostřednictvím bankovního účtu budou prováděny veškeré bezhotovostní platby související se společnou činností společnosti.
Add Comment
Cancel
Bankovní účet Smluvní strany
u
, č. ú.
.
Add Comment
Cancel
S peněžními prostředky na bankovním účtu jsou oprávněny nakládat všechny Smluvní strany
. Z toho důvodu bylo k bankovnímu účtu zřízeno dispoziční oprávnění všech Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Ke zřízení dispozičního práva k bankovnímu účtu další třetí osobě je třeba souhlasu všech Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Bankovní účet je možné zrušit jen na základě souhlasu všech Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Vložení majetkových hodnot
Add Comment
Cancel
Vkládá-li společník do společnosti věc, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi; vkládá-li však jen právo věc užívat, použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu, a vkládá-li právo věc požívat, použijí se přiměřeně ustanovení o pachtu.
Add Comment
Cancel
Společník _____ vkládá.
Add Comment
Cancel
Výše spoluvlastnických podílů společníků
Add Comment
Cancel
Podle § 2719 občanského zákona platí, že peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil. K jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného používání.
Add Comment
Cancel
Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci používat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1.
Add Comment
Cancel
Aby se předešlo případným neshodám společníků, tak společníci v souladu s výše uvedeným uvádí, že jejich spoluvlastnické podíly jsou následující:
Add Comment
Cancel
spoluvlastnický podíl společníka _____ na peněžních prostředcích činí
%; pokud jde o věci, tak podíl společníka na konkrétních věcech je následující:
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Podíl na majetku, zisku a ztrátě společnosti
Add Comment
Cancel
Podíly společníků jsou
Na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti se společníci podílejí stejnou měrou.
Add Comment
Cancel
V případě, že se některý ze společníků stane po dobu delší
měsíců neschopným společné činnosti nebo se z jiných důvodů nebude po tuto dobu osobně podílet na společné činnosti, bude účasten na nákladech, zisku a případné ztrátě sdružení v poměru stanoveném podle odpracovaných dní. Všichni společníci se mohou dohodnout jinak.
Add Comment
Cancel
Správa společnosti
Add Comment
Cancel
Podle § 2730 obč. zák. si společníci mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný. Neučiní-li to, je každý společník vzhledem k těmto záležitostem příkazníkem ostatních společníků.
Add Comment
Cancel
Žádný společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.
Add Comment
Cancel
Správou společných věcí společníci pověřují ve smyslu § 2731 obč. zákona tohoto
správce:
Add Comment
Cancel
.
Add Comment
Cancel
Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.
Add Comment
Cancel
Vyúčtování
Add Comment
Cancel
Podle § 2734 obč. zák. vede správce řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.
Add Comment
Cancel
Vyúčtování nákladů, zisku a ztrát společnosti se provede zpětně vždy nejpozději k
dni následujícího měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí.
Add Comment
Cancel
Společníci se mohou do
kalendářních dnů od provedení vyúčtování dohodnout, že zisk či jeho část bude rozdělena mezi společníky v poměru dle čl. 7 této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě, bude zisk jako nerozdělený ponechán na bankovním účtu společnosti.
Add Comment
Cancel
Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provedou společníci účetní závěrku společnosti za uplynulý kalendářní rok. Toto vyúčtování bude podkladem pro roční vypořádání zisků či ztrát společnosti podle podílů společníků v poměru dle čl. 7 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Z prostředků společnosti budou hrazeny přednostně všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů.
Add Comment
Cancel
Jednání společníků
Add Comment
Cancel
Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas. Ujednání nebo rozhodnutí společníků bránící některému společníkovi účastnit se rozhodování nemá právní účinky.
Add Comment
Cancel
K jednáním v záležitostech nikoliv běžných je třeba souhlasu
společníků.
Add Comment
Cancel
Za záležitosti nikoliv běžné se považuje zejména:
Add Comment
Cancel
nákup a prodej věcí společnosti v pořizovací či prodejní ceně převyšující
+ slovy
;
Add Comment
Cancel
nakládání s finanční částkou společnosti převyšující
+ slovy
;
Add Comment
Cancel
přijetí či poskytnutí úvěru;
Add Comment
Cancel
záležitosti týkající se pracovněprávních vztahů;
Add Comment
Cancel
sjednání nájmu, podnájmu či pachtu.
Add Comment
Cancel
Informační právo
Add Comment
Cancel
Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí ani rušit provoz společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování téhož práva.
Add Comment
Cancel
Společník má právo požadovat po ostatních společnících informace o jejich činnosti a vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.
Add Comment
Cancel
Společník má právo být v dostatečném předstihu pravdivě informován o zamýšlených jednáních souvisejících se společnou činností.
Add Comment
Cancel
Zákaz konkurence
Add Comment
Cancel
Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu.
Add Comment
Cancel
Nastane-li skutečnost podle předchozího odstavce, mohou se ostatní společníci domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.
Add Comment
Cancel
Jednal-li společník na vlastní účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby bylo jednání společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li společník na cizí účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby jim bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo.
Add Comment
Cancel
Namísto práv podle čl. 12.3 této Smlouvy mohou ostatní společníci požadovat náhradu škody.
Add Comment
Cancel
Přistoupení společníka
Add Comment
Cancel
Přistoupení společníka ke společnosti je možné pouze se souhlasem všech společníků.
Add Comment
Cancel
Přistoupení společníka se děje dodatkem k této Smlouvě nebo změnou stávajícího znění této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Vyloučení společníka
Viz § 2740 občanského zákoníku.
Add Comment
Cancel
Společník může být ze společnosti vyloučen, pokud:
Add Comment
Cancel
závažně nebo opětovně (minimálně 3x) poruší některou povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo ze zákona;
Add Comment
Cancel
společník přistoupil k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
Add Comment
Cancel
bylo o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
Add Comment
Cancel
bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka;
Add Comment
Cancel
omezení společníka ve svéprávnosti je důvodem pro vyloučení společníka jen tehdy, je-li tento jeho stav na újmu společnosti;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Vystoupení společníka
Add Comment
Cancel
Společník může ze společnosti vystoupit v těchto případech:
Add Comment
Cancel
dohodnou-li se na tom písemně všichni společníci;
Add Comment
Cancel
na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí
měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslednímu z ostatních účastníků doporučeným dopisem.
Add Comment
Cancel
Společník nesmí ze společnosti vystoupit v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní doba.
Add Comment
Cancel
Majetkové vypořádání po zániku členství
Add Comment
Cancel
Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích.
Add Comment
Cancel
Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl vůči společnosti zavázán.
Add Comment
Cancel
Dědění
Add Comment
Cancel
Společenská smlouva
i pro dědice.
Add Comment
Cancel
Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále.
Add Comment
Cancel
Doba, na kterou je společnost ujednána
Add Comment
Cancel
Společnost je ujednána na dobu
.
Add Comment
Cancel
Zánik společnosti
Add Comment
Cancel
Podle zákona společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným.
Add Comment
Cancel
Společnost zaniká, nastane-li tato podmínka:
.
Add Comment
Cancel
Majetkové vypořádání po zániku společnosti
Add Comment
Cancel
Zanikne-li společnost, podá správce vyúčtování podle § 2734 nejpozději do dvou měsíců od jejího zániku.
Add Comment
Cancel
Společníkům se vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek se rozdělí podle ustanovení o vypořádání spoluvlastnictví.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (244,77 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.