Create a Customized Smlouvu o poskytování služeb na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Pokud pro nějakého klienta soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál). Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • Pokud poskytujete službu jednorázově, použijte Smlouvu o dílo.
  • Pro opakované (avšak ne soustavné – na paušál) poskytování služeb pro jednoho klienta je vhodná také Rámcová smlouva o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Zajímavý článek týkající se tzv. „švarcsystému“ je k dispozici na stránkách e-pravo.cz

Smlouva o poskytování služeb

Služby se týkají
TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Poskytovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Klientem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Klient“)
(Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
Nepodceňujte řádné a detailní vymezení toho, co je Službou. Čím bližší vymezení, tím lépe. Strany dopředu vědí, co je předmětem smlouvy, co jsou povinny poskytovat a co mohou od druhé strany očekávat.
1.1
V této Smlouvě termín „Služby“ znamená programátorskou/informatickou činnost Poskytovatele spočívající v podílení se na vytváření či úpravách Klienta na internetové adrese .
1.2
Obsahem internetových stránek je .
1.3
Činnost Poskytovatele bude spočívat v:
1.3.1
aktualizaci a pravidelné údržbě internetových stránek;
1.3.2
implementaci nových funkcí a nového obsahu internetových stránek podle výslovných pokynů Objednatele;
2
Předmět Smlouvy
2.1
Poskytovatel se zavazuje pravidelně poskytovat Klientovi Služby a Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnuté Služby zaplatit Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3
Rozsah poskytování Služeb
3.1
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Služby v rozsahu nejvýše člověkohodin .
3.2
Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
3.3
V případě odmítnutí poskytnutí Služby podle předchozího odstavce se poskytnutí dané Služby přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o poskytnutí Služby v takovém případě nemá zájem.
4
Podmínky poskytování Služeb
4.1
Poskytovatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Klienta.
4.2
Poskytovatel povinen upozornit Klienta na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Klient potvrdí Poskytovateli, že na splnění pokynu i přesto trvá.
4.3
Poskytovatel právo požadovat během poskytování Služeb přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na poskytování Služeb.
4.4
V případě prodlení Klienta se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Poskytovateli podle této Smlouvy Poskytovatel právo přerušit poskytování Služeb do zaplacení daného finančního plnění.
4.5
Poskytovatel právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům).
4.6
V případě, že Poskytovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Klienta, má Klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.
4.7
Klient se zavazuje zajistit Poskytovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Klient zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
4.8
Je-li podstatou poskytování služeb Poskytovatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp. je-li výsledkem činnosti Poskytovatele autorské dílo – počítačový program a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, jedná se ve smyslu § 58 odst. 7 autorského zákona o zaměstnanecké dílo. Poskytovatel poskytuje Klientovi souhlas s postoupením práva výkonu autorových majetkových práv k dílu třetí osobě. Odměna je již součástí odměny dle čl. 5 této Smlouvy.
4.9
Vyžaduje-li poskytnutí služeb podle této Smlouvy, aby Poskytovatel za Klienta právně jednal, vydá Klient Poskytovateli plnou moc současně s podpisem této smlouvy, resp. bude ji vydávat podle potřeby.
4.10
Klient žádá Poskytovatele, aby ve smyslu § 1823 občanského zákoníku začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Chci sjednat
5
Odměna
5.1
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v článku 3 této Smlouvy fixní odměnu ve výši + slovy za každý jeden kalendářní poskytování Služeb podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“).
5.2
Poskytovatel má právo na Odměnu v plné výši i pokud Klient nevyužije plný rozsah Služeb uvedený v článku 3 této Smlouvy a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
5.3
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny DPH.
6
Platební podmínky
6.1
Odměna je splatná . dne , za který je Odměna placena.
6.2
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele se platí v sídle .
6.3
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
6.4
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
7
Autorská práva
7.1
Smluvní strany ujednávají a činí nesporným, že počítačový program, který je předmětem Služby, je Poskytovatelem vytvořen na objednávku Klienta a Klient vykonává svým jménem a na svůj účet majetková autorská práva Poskytovatele k počítačovému programu, který je součástí Služby, a to podle ust. § 58 odst. 1 ve spojení odst. 7 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
7.2
V případě, že se ustanovení odst. 7.1 této Smlouvy ukáže z jakéhokoliv důvodu jako neplatné a/nebo neúčinné (odkládací podmínka), postupuje tímto Poskytovatel Klientovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
7.3
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi souhlas s postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu jakékoliv třetí osobě a jakékoliv třetí osobě neomezeně dále.
7.4
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi souhlas ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu počítačového programu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného jakož i k tomu, aby Klient uváděl počítačový program na veřejnost pod svým jménem.
7.5
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi svolení k dokončení nehotového počítačového programu.
7.6
Poskytovatel tímto převádí na Klienta zvláštní práva pořizovatele databáze, která jsou součástí Služby, tedy právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva, a Klient zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.
7.7
Poskytovatel poskytuje bezplatně Klientovi k částem Služby, které nejsou počítačovým programem nebo databází, zejména ke grafice, licenci, a to , na dobu (dále jako „licence“).
7.8
Licence je udělena
7.9
Klient právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to .
7.10
Klient má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Poskytovatel souhlas.
7.11
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv ke Službě.
7.12
Poskytovatel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy ke Službě nesjednanou v této Smlouvě.
8
Zadávání pokynů Poskytovateli
8.1
Klient bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Poskytovateli jedním z následujících způsobů:
8.1.1
písemně na adresu ;
8.1.2
elektronicky na e-mailovou adresu ;
8.1.3
telefonicky na tel. č. ;
9
Komunikace s Klientem
9.1
Poskytovatel bude komunikovat s Klientem, zejm. zasílat žádosti o informace, upozorňovat na nesprávnost pokynů, případně na vyžádání Klienta zasílat zprávy o provádění služeb a výstupy z provedených Služeb, jedním z následujících způsobů:
9.1.1
písemně na adresu ;
9.1.2
elektronicky na e-mailovou adresu ;
9.1.3
telefonicky na tel. č. ;
10
Trvání a ukončení Smlouvy
10.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu .
10.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou , která počíná běžet , ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
11
Odpovědnost za škodu
11.1
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
12
Důvěrnost
12.1
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
12.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
12.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
12.1.3
cenovou politiku Klienta,
12.1.4
marketingovou strategii Klienta,
12.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
12.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
12.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.
(dále jen „Důvěrná informace“).
12.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 12.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
12.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
12.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
12.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
12.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
12.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
12.4
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
12.5
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
13
Smluvní pokuta
13.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce 6.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
13.2
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 12 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jedno porušení uvedené povinnosti.
13.3
Zaplacení smluvní pokuty nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.
14
Odstoupení od Smlouvy
14.1
Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.1.1
Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším než počet dnů dní;
14.1.2
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
14.1.3
Poskytovatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
14.2
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.2.1
Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než počet dnů dní;
14.2.2
Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klienta a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
14.2.3
Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
14.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
14.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
14.5
V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
15
Vyšší moc
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
16
Rozhodné právo
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17
Závěrečná ustanovení
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (244,77 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.