Create a Customized Rámcovú zmluvu o dielo na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Pokiaľ pre nejakého klienta opakovane vytvárate diela alebo poskytujete služby. Vhodné najmä pre živnostníkov (freelancerov, podnikateľov na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatelia väčších spoločností.
  • V prípade, že tvoríte dielo pre jedného klienta jednorázovo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnú) zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu a tu.
  • Túto zmluvu lze použiť i pro dlhodobý vzťah medzi subdodávatelom a dodávatelom. 

Rámcová zmluva o dielo

TÁTO RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
Add Comment
Cancel
( Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Dielo“ znamená
.
Add Comment
Cancel
Objednávka
Add Comment
Cancel
Chcete, aby pred záväzným objednaním zhotovenia diela Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi cenu Diela a ten mu ju potvrdil?
Objednávateľ zašle nezáväzný dopyt Zhotoviteľovi, ktorý musí obsahovať aspoň:
Add Comment
Cancel
informáciu, že se jedná o objednávku.
Add Comment
Cancel
označenie Objednávateľa.
Add Comment
Cancel
špecifikáciu Diela.
Add Comment
Cancel
spôsob odovzdania Diela.
Add Comment
Cancel
termín zhotovenia Diela.
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Objednávka“).
Add Comment
Cancel
Objednávateľ doručí Objednávku Zhotoviteľovi jedným z následujúcich spôsobov:
Add Comment
Cancel
písomne na adresu
.
Add Comment
Cancel
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
.
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Add Comment
Cancel
Potvrdenie Objednávky
Add Comment
Cancel
Na základe Doručenia Objednávky oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi Cenu za Dielo uvedenú v danej Objednávke, a to jedným z následujúcich spôsobov:
Add Comment
Cancel
písomne na adresu
.
Add Comment
Cancel
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
.
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Oznámenie Ceny“).
Add Comment
Cancel
Oznámenie Ceny Objednávateľovi je návrhom na uzavretie Zmluvy o Dielo zo strany Zhotoviteľa.
Add Comment
Cancel
Potvrdenie objednávky
Add Comment
Cancel
Objednávateľ má právo na základe Oznámenia Ceny potvrdiť svoju Objednávku (ďalej ako „Potvrdenie Objednávky“).
Add Comment
Cancel
Potvrdenie Objednávky sa považuje za bezvýhradné prijatie návrhu k uzavretiu Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny).
Add Comment
Cancel
Potvrdenie objednávky doručí Objednávateľ Zhotoviteľovi jedným zo spôsobov uvedených v ods. 2.2 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Za Potvrdenie Objednávky sa nepovažuje iba oznámenie (potvrdenie) o doručení Oznámenej Ceny.
Add Comment
Cancel
Uzavretie Zmluvy o Dielo
Add Comment
Cancel
Doručením potvrdenia Objednávky Zhotoviteľovi je uzavretá Zmluva o Dielo.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Objednávateľ žiadnym spôsobom nevyjadrí k Oznámenej Cene v lehote
dní od doručenia Oznámenia Ceny platí, že Objednávateľ návrh na uzavretie Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny)
.
Add Comment
Cancel
Zmluva o Dielo
Add Comment
Cancel
Predmetom Zmluvy o Dielo je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo špecifikované v Objednávke a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zmluve o Dielo.
Add Comment
Cancel
Zmluvu o Dielo tvorí hlavne Objednávka a Oznámenie Ceny.
Add Comment
Cancel
Zmluva o Dielo sa riadi touto Zmluvou.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zmluva o Dielo ustanoví práva a povinnosti odlišne od tejto Zmluvy, majú prednosť ustanovenia
.
Add Comment
Cancel
Zhotovenie Diela
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
právo požadovať počas zhotovovania Diela na primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Add Comment
Cancel
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť zhotovovanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
povinný zhotoviť Dielo osobne.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresnenie informácii a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Add Comment
Cancel
V prípade predčasného ukončenia plnenia zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na uhradenie časti odmeny za zhotovenú časť Diela.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi a/alebo ním určeným osobám akékoľvek podmienky potrebné pre riadne zhotovenie Diela, hlavne sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Add Comment
Cancel
Odovzdanie Diela
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela, či slúži svojmu účelu.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je zhotovené jeho predvedením a odovzdaním Objednávateľovi.
Add Comment
Cancel
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zhotoviteľ Dielo zhotoví v lehote primeranej rozsahu a náročnosti Diela.
Add Comment
Cancel
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Add Comment
Cancel
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Add Comment
Cancel
Cena Diela
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodli v Zmluve o Dielo inak, platí, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu určenú vynásobením
hodín práce potrebných k zhotoveniu Diela vzhľadom k jeho povahe, rozsahu a náročnosti a hodinovej sadzby
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Cena Diela je splatná
dňa
.
Add Comment
Cancel
Cena Diela nie je splatná skôr, ako deň nasledujúci po dni, v ktorom Zhotoviteľ doručí riadny daňový doklad - faktúru Objednávateľovi.
Add Comment
Cancel
V prípade, že v príslušnom daňovom doklade - faktúre bude uvedený neskorší dátum splatnosti, ako je uvedený v tejto Zmluve, platí dátum uvedený na tejto faktúre.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ zaplatí cenu Diela
.
Add Comment
Cancel
Vady Diela
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela a v prípade, že tak neurobil, platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Add Comment
Cancel
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do odovzdávacieho protokolu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Add Comment
Cancel
V prípade, že zhotoviteľ vady Diela neodstráni v uvedenej lehote, Objednávateľ má právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Add Comment
Cancel
Záruka
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Add Comment
Cancel
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom Objednávateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo a/alebo v súvislosti s plnením Zmluvy o Dielo.
Add Comment
Cancel
Prechod nebezpečenstva škody
Add Comment
Cancel
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Add Comment
Cancel
Autorské práva
Add Comment
Cancel
Predmetom Zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Zmluvné strany sa nesporne dohodli, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako „počítačový program“), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa ustanovenie ods. 15.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné (odkladacia podmienka), Zhotoviteľ týmto bezplatne postupuje Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, spojeniu s iným dielom, zaradeniu do súborného diela, ako i k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosti pod svojim menom.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto bezodplatne prevádza na Objednávateľa zvláštne práva obstarávateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na vyťažovanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívnej a kvantitatívnej podstatnej časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva obstarávateľa databázy prijímať.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, hlavne ku grafike.
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako licencia“).
Add Comment
Cancel
Licencia je udelená
Add Comment
Cancel
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ má právo úplne alebo čiastočne postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu, nedohodnutú v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Prechod vlastníckeho práva
Add Comment
Cancel
Ak vznikne zhotovením Diela hmotná vec, prechádza vlastnícke právo k takejto veci na Objednávateľa
.
Add Comment
Cancel
Mlčanlivosť
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy o Dielo, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Add Comment
Cancel
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo,
Add Comment
Cancel
databázy zákazníkov Objednávateľa, ani kontakty na nich,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa.
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 17.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Add Comment
Cancel
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy o Dielo,
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny Diela alebo jej časti podľa ods. 10 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej čiastky.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zhotovením Diela v lehote uvedenej v Objednávke a v prípade, že tam nebude uvedená, tak v lehote podľa ods. 8.3 tejto Zmluvy, zaväzuje se Objednávateľ poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z ceny Diela za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 17 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Ukončenie Zmluvy
Add Comment
Cancel
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Ukončenie účinnosti tejto Zmluvy nemá vplyv na Zmluvu o Dielo, ktorí bola uzavretá v dobe účinnosti tejto Zmluvy a ďalej na ustanovenia ods. 15 , 17 a 18 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Vymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.49 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.