Create a customized Stwórz umowę o zakazie konkurencji (w trakcie stosunku pracy)

This template was prepared by: Judyta Kasperkiewicz, EPOQUE Kancelaria Adwokacka Judyta Kasperkiewicz

Instructions

Projekt umowy o zakazie konkurencji zawiera niezbędne informacje wymagane przez prawo dla sporządzenia ważnej tego rodzaju umowy. 

NINIEJSZA <UMOWA> (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Miejsce zamieszkania:
Telefon:
E-mail:
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " ADD PARTY1 SHORTCUT ")
i
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Miejsce zamieszkania:
Telefon:
E-mail:
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " ADD PARTY2 SHORTCUT ")
( ADD PARTY1 SHORTCUT i ADD PARTY2 SHORTCUT dalej określani/e również łącznie jako "Strony umowy" lub indywidualnie jako "Strona umowy")
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

Umowa o zakazie konkurencji (w trakcie trwania stosunku pracy)

zawarta w dniu w miejscowość pomiędzy.
imię i nazwisko lub nazwa wraz z adresem zamieszkania lub siedzibą , zwany dalej Pracodawcą
a
imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania , zwany dalej Pracownikiem
1 Przedmiot Umowy
1.1 Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę.
1.2 Za działalność konkurencyjną uważa się: - prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, - pozostawanie w stosunku pracy u przedsiębiorcy prowadzącego zbliżoną działalność, - występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika lub prokurenta podmiotów konkurencyjnych - Inne.
1.3 Pracownik zobowiązuje się ponadto w okresie zatrudnienia nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.
2 Zachowanie tajemnicy
2.1 Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i poufnych informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaną przez niego pracą, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.
2.2 W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanych przez Pracodawcę technologii, systemu produkcji, zasad organizacji pracy, sposobu prowadzenia działalności handlowej i danych dotyczących jego kontrahentów.
2.3 W razie naruszenia przez Pracownika zakazu konkurencji, o którym mowa w niniejszej umowie, Pracodawca może: - dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w kodeksie pracy, - w uzasadnionych przypadkach wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika.
3 Postanowienie końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
W , dnia
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Judyta Kasperkiewicz | EPOQUE Kancelaria Adwokacka Judyta Kasperkiewicz
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 14.99 zł (18.44 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.