Create a Customized Dohodu dědiců v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Dohoda dědiců o výkonu práv v obchodní společnosti po smrti vlastníka podílu v s. r. o. nebo a. s.
  • Dbejte na správné vymezení předmětu dědictví, tzn. podílu, ke kterému má některý z dědiců vykonávat práva.
  • Pokud není nikdo z dědiců dostatečně odborně zdatný a nemáte-li zájem, aby soud určil správcem cizího člověka, poohlédněte se ve svém okolí po někom jiném či po některé z advokátních kanceláří, které se obchodním právem zabývají.

Dohoda dědiců v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem

Kolik je dědiců?
Add Comment
Cancel
TATO DOHODA DĚDICŮ V DOBĚ ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ NA VÝKONU PRÁV SPOJENÝCH S PODÍLEM (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Prvním dědicem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(Dále jako „Dědic 1“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Druhým dědicem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Dědic 2“)
Add Comment
Cancel
( Dědic 1 a Dědic 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Dohoda o výkonu práv spojených s podílem
Add Comment
Cancel
Vzhledem k tomu, že bylo pod sp. zn.
zahájeno řízení o dědictví po
(dále jako „Zůstavitel“); Zůstavitel byl společníkem společnosti
, IČO:
, se sídlem
(dále jako „Společnost“); Předmětem pozůstalosti je mimo jiné podíl na shora uvedené Společnosti. Společenská smlouva shora uvedené Společnosti přechod podílu na dědice nezakazuje ani nijak neomezuje. Dědici po Zůstaviteli jsou Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že na základě této Dohody bude
vykonávat po dobu dědického řízení všechna práva spojená s podílem Zůstavitele ve Společnosti, zejména se bude účastnit jednání valných hromad a podílet se na řízení Společnosti.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se dohodly, že na základě této dohody bude mít druhý dědic po dobu dědického řízení právo na informace a právo podat návrh na neplatnost valné hromady spojené s podílem ve Společnosti.
Add Comment
Cancel
V případě, že by ustanovená osoba nemohla práva spojená s podílem vykonávat, uzavřou dědici dodatek k této dohodě, ve kterém určí osobu novou. Nebude-li možné ustanovit jinou osobu, navrhne kterýkoliv z dědiců, aby správce této části pozůstalosti určil soud, přičemž o nemožnosti smluvně ustanovit některého z dědiců budou Společnost informovat.
Add Comment
Cancel
Trvání a ukončení této Dohody
Add Comment
Cancel
Tato dohoda se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem podpisu této dohody Smluvními stranami a konče dnem pravomocného skončení shora uvedeného dědického řízení.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany mohou ukončit nebo změnit tuto dohodu kdykoliv vzájemnou dohodou v písemné formě, avšak v případě ukončení této dohody se zavazují podat bezodkladně návrh na ustanovení správce soudem.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v takovém počtu stejnopisů, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (244,77 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.