Utwórz spersonalizowane Stwórz umowę o zakazie konkurencji (w trakcie stosunku pracy)

This template was prepared by: Judyta Kasperkiewicz, EPOQUE Kancelaria Adwokacka Judyta Kasperkiewicz

Instrukcje

Projekt umowy o zakazie konkurencji zawiera niezbędne informacje wymagane przez prawo dla sporządzenia ważnej tego rodzaju umowy. 

NINIEJSZA <UMOWA> (DALEJ OKREŚLANA JAKO "UMOWA") ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU, MIESIĄCU I ROKU OKREŚLONYCH PONIŻEJ, POMIĘDZY NASTĘPUJĄCYMI STRONAMI
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Miejsce zamieszkania:
Telefon:
E-mail:
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " ADD PARTY1 SHORTCUT ")
i
Rodzaj osoby:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Miejsce zamieszkania:
Telefon:
E-mail:
Dodaj osobę do strony umowy
(dalej zwany/a/i jako " ADD PARTY2 SHORTCUT ")
( ADD PARTY1 SHORTCUT i ADD PARTY2 SHORTCUT dalej określani/e również łącznie jako "Strony umowy" lub indywidualnie jako "Strona umowy")
NINIEJSZYM STRONY UMOWY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

Umowa o zakazie konkurencji (w trakcie trwania stosunku pracy)

zawarta w dniu w miejscowość pomiędzy.
imię i nazwisko lub nazwa wraz z adresem zamieszkania lub siedzibą , zwany dalej Pracodawcą
a
imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania , zwany dalej Pracownikiem
1 Przedmiot Umowy
1.1 Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę.
1.2 Za działalność konkurencyjną uważa się: - prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, - pozostawanie w stosunku pracy u przedsiębiorcy prowadzącego zbliżoną działalność, - występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika lub prokurenta podmiotów konkurencyjnych - Inne.
1.3 Pracownik zobowiązuje się ponadto w okresie zatrudnienia nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.
2 Zachowanie tajemnicy
2.1 Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i poufnych informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaną przez niego pracą, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.
2.2 W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanych przez Pracodawcę technologii, systemu produkcji, zasad organizacji pracy, sposobu prowadzenia działalności handlowej i danych dotyczących jego kontrahentów.
2.3 W razie naruszenia przez Pracownika zakazu konkurencji, o którym mowa w niniejszej umowie, Pracodawca może: - dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w kodeksie pracy, - w uzasadnionych przypadkach wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika.
3 Postanowienie końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
W , dnia
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Judyta Kasperkiewicz | EPOQUE Kancelaria Adwokacka Judyta Kasperkiewicz
Show more Ukryj
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
System automatycznie powiadomi Cię o bliskich terminach w umowie

Pobierz ten dokument w formacie PDF i Word

This document costs 14.99 zł (18.44 zł with VAT)

Please wait, document is now generating.