Praca nad inteligentnymi dokumentami

Zaawansowane sporządzanie dokumentów i automatyzacja zarządzania ułatwione.

Spróbuj za darmo
109 823 firmy i klienci uwielbiają Legito
Czy jest Poręczyciel?
Wybierz element
1 Przedmiot umowy
1.1 Kredytodawca niniejszym pożycza Kredytobiorcy kwotę w wysokości
Kwota
Słownie (dalej "Pożyczka") a Pożyczkobiorca przyjmuje pożyczkę i zgadza się ją spłacić na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
1.2 Strony niniejszym wyrażają zgodę na złożenie zabezpieczenia przez Poręczyciela (określonego w niniejszej Umowie) zgodnie z jego Oświadczeniem złożonym na mocy niniejszej umowy.
2 Wypłata Pożyczki
Pożyczkodawca udziela Pożyczkodawcy Pożyczki
na rachunek o numerze nr.
IBAN
, prowadzony przez
SWIFT
.
3 Stopa Procentowa
3.1 Strony uzgadniają udzielenie Pożyczki
w wysokości
% za
3.2 Odsetki za dany rok kalendarzowy płatne są do ostatniego dnia danego roku kalendarzowego, jednak nie później niż w momencie spłaty Pożyczki.
W jaki sposób pożyczka zostanie spłacona?
Wybierz element
4 Spłata Pożyczki
Pożyczkobiorca zgadza się spłacić Pożyczkę Pożyczkodawcy w
2
następujących ratach:
Kwota Termin Płatności
Kwota
Słownie
DD.MM.YYYY
Kwota
Słownie
DD.MM.YYYY
5 Poufność
Każda ze Stron zgadza się powstrzymać się od ujawniania lub wykorzystywania jakichkolwiek informacji, w tym informacji o wartości handlowej, których Strona dowiedziała się w związku ze współpracą z drugą Stroną lub które otrzymała od drugiej Strony.
6 Stopa procentowa 2
6.1 Jeżeli którakolwiek ze Stron naruszy poufność, o której mowa w ust. 5 niniejszego dokumentu, Strona ta zgadza się zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości
Kwota
Słownie
6.2 Jeżeli Kredytobiorca nie wywiąże się ze spłaty Pożyczki, Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Kredytodawcy karę umowną w wysokości
2
1% jest maksymalny
% salda zadłużenia za każdy dzień zwłoki aż do całkowitej spłaty Pożyczki.
Pokaż wszystko

Nasi klienci używają Legito do

Praca nad inteligentnymi dokumentami
Automatyzacji sporządzania dokumentów
Zarządzania dokumentami, sprawami i transakcjami.
Zatwierdzania i podpisywania dokumentów.
Zaangażowania klientów (portal klienta)
Zapewnienia samoobsługowego procesu tworzenia dokumentów
Negocjowania umów
Wyodrębnić i monitorować terminy umowne
Analizy dokumentów i tworzenia raportów

Uprość pracę nad dokumentami

Przechowywaj & Analizuj

Negocjiuj & Podpisuj

Automatyzuj & Sporządzaj

Zardządzaj & Udostępniaj

Twoje dokumenty Legito
mogą wyglądać tak
List
Intencyjny
Pokaż mi

Dlaczego Legito?

Więcej o naszych funkcjach Ukryj funkcje

Inteligentne dokumenty to coś więcej niż tylko automatyzacja dokumentów.

Konwersja z Twoich dokumentów Word jednym kliknięciem

Płynna integracja zapobiegająca podwójnemu wprowadzaniu danych

Automatyzacja i zarządzanie dokumentami w jednym miejscu

Automatyczne pobieranie terminów i danych z dokumentów Legito

Nieporównywalna ilość możliwości automatyzacyjnych

Legito, jako platforma internetowa, korzysta z najnowszych, najnowocześniejszych technologii i wielu unikalnych funkcji automatyzacyjnych, aby zapewnić doskonałe wyniki. Zautomatyzuj swoje dokumenty w Legito z poziomem złożoności, który znacznie wyprzedza wszelkie inne rozwiązania.

100% kompleksowa automatyzacja dokumentów bez konieczności programowania

Dzięki naszemu unikalnemu edytorowi, możesz łatwo zautomatyzować złożone logiczne zależności w szablonach dokumentów, bez konieczności jakiegokolwiek programowania. Średnia nowy użytkownik uczy się, jak zautomatyzować dokumenty w Legito w ciągu 2 godzin.

Zarządzanie udostępnianiem szablonów i nieaktualnych dokumentów

Użytkownicy mogą korzystać tylko z najnowszej opublikowanej wersji zautomatyzowanych szablonów dokumentów, podczas gdy administratorzy mogą nadal pracować nad nowymi wersjami. Kiedy użytkownik ponownie korzysta ze starego dokumentu, dokumenty są zmieniane zgodnie z aktualnym wzorcem.

Rozwiązanie w chmurze lub lokalnie

Możesz wybrać pomiędzy naszą chmurą lub lokalnym rozwiązaniem. Poinformuj nas, jeśli chcesz omówić wdrożenie Legito na swoich serwerach. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie jest utworzenie konta próbnego w naszej chmurze.

Rozpocznij automatyzację już teraz

Zredukuj czas przygotowania
umowy o 90 %

Wyeliminuj
błędy pisarskie

Skróć czas
przeglądu o połowę

Dziel się wiedzą instytucjonalną

By proceeding to create your account, you are agreeing to our Terms of Service.